messager
 
เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบเอกอเนก​ อุระแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
โทร : 095-662-5281
นางสมปอง​ จันทร์เก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0986203942
(นางสาวกัญยานันท์ พระราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นายประมวล สุรินทะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางพิมพ์พร ลับภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายอู่ทอง อุตหลุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางปริศนา ประชานันท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน