info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายชยพล ไชยมาตร)
รองปลัดเทศบาล
(นายชยพล ไชยมาตร)
รองปลัดเทศบาล
(นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984