เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวชญาสินี พิลาบุตร
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายจัตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางมนัสยา เคล้าศรี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี