messager
 
เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(-)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสมัคร ประชานันท์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางสาวศิริภรณ์ พรรณมาตย์)
ผช.นักบริหารงานทั่วไป
(นางสาววัชรินทร์ ผันผ่อน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวณัฐทิตา แมดมีเหง้า)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวสุณัชญา พรหมภักดี)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพิทวัส แก้วคำมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(-)
ผช.ช่างสำรวจ
(นายศราวุธ อนุมาตย์)
ผช.ช่างเครื่องยนต์
(นายภานุพงศ์ เมืองมุงคุณ)
ผช.นายช่างโยธา
(นายประดิษฐ์ แสนโคตร)
ผช.นายช่างโยธา
(-)
ผช.ช่างเขียนแบบ