เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายสภา
(นายสงค์ พรรณมาตย์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายเดช บุญกรรม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายณรงค์ สวัสดี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางโยธา กุลาศาสตร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายแสง บัวฮมบุลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายเกียรติชัย เอกวงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายกะสินธ์ุ สีดามาตย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นางอุดมลักษณ์ จตุเทน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายประสาท สมหวัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายสนอง โคตรบุญเรือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒