info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 18
volume_down ประกาศ
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้ค้างชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทต.ท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฉบับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984