ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำขุดลอกหนองคำไก่โจ้น บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง