ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบผลิตน้ำประปาห้วยคำเมย บ้านภูตะคาม งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง