ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง