ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง