ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถเครื่องเสียงงานบุญประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญผะเหวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง