ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง