ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง