ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแม็คโคร (ขุดรื้อและขนย้ายสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ บ้านอุดมพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง